Zakir Ali Abbas Alvi | 30 June 2019 | Karbla Gamy Shah Lahor (Jalsa Zakir Kamran Abbas BA )

171 Views
Published